WHY IS FALL THE BEST SEASON?

WHY IS FALL THE BEST SEASON?

7/1դասարանը (դասղեկ՝Ա.Վարդանյան) կազմակերպեց աշնանը նվիրված միջոցառում երեք լեզվով։ Աշունը տարվա այն եղանակն է,որ ստիպում է երազել,խորհել,տխրել և ժպտալ միաժամանակ։Ասում են՝աշունը թախծոտ եղանակ է, բայց այն նաև բազմազան է և գունեղ,ինչպես աշնանային երանգներով ներկված բնությունը։

“Although each season comes with its beauty,autumn has an extraordinary place in nature’s art. People need beauty in their lives, which this season provides.People need to feel relaxed and less stressed out about everyday life,which autumn once again provides.Finally,people need to be more respectful and happy towards each other. With the beauty, the smell, the temperature autumn increases kindness and love within every human being. And at last, in autumn there is the back-to-school rush… “