’’If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.‘’

  Nelson Mandela

   

   

  1990-2000թթ.. սովորել եմ Ջ. Բայրոնի անվան թիվ 20 միջնակարգ դպրոցում:

  2000-2005թթ.. սովորել եմ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան ինստիտուտի անգլիական ֆակուլտետում: ՈՒսանողական տարիներին համատեղ աշխատել եմ Ջ. Բայրոնի անվան դպրոցում:

  2005թ. ընդունվել եմ Ա. Չեխովի անվան թիվ 55 միջնակարգ դպրոց:

  Անգլերեն լեզվի դասավանդման գործում կարևոր եմ համարում նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը, որի միջոցով փորձում եմ սեր արթնացնել դեպի լեզուն:

   

  Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.”

  Rita Mae Brown

  “One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.”

  ‒Frank Smith

  “A different language is a different vision of life.”

  -Federico Fellini

  “A man who knows two languages is worth two men.”

  ‒French Proverb

  “Knowledge of languages is the doorway to wisdom.”

  Roger Bacon

   

  MOTHER’S DAY
  Reported speech

   

  Used to

   

   

   

  Խաչատրյան Գայանե

   

   
  Regular and Irregular Verbs
   
  ACTIVE AND PASSIVE VOICE

   

  NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION
  Words hake

   

  Word Formation

   

  Muffin Songs

  William Shakespeare

   

  Spring Time Light by Robert Patinson

   

   

Счетчик посещений

Счетчик посещаемости и статистика сайта